תמצית השיעור

נמצא את המספרים הנתונים ונסמן אותם על ישר המספרים.