תמצית השיעור

נתונה רשימת של מספרים נמצא ונסמן אותם על ישר המספרים.