תמצית השיעור

המספר העוקב למספר נתון, גדול ממנו ב- 1 ונמצא מימינו על ישר המספרים.