תמצית השיעור

נפתור תרגיל עם מציאת כל המספרים האי-זוגיים שקטנים מ-13