תמצית השיעור

נשתמש בישר המספרים בחישוב תרגילי החיבור והחיסור