תמצית השיעור

נבחין בין מצולעים שהם קוים שבורים סגורים לבין צורות אחרות.